0902 247 550          huruspreklad@gmail.com


Mnohí naši klienti si od nás objednávajú maďarský preklad, respektíve ruský preklad na rôzne účely ich podnikania, ako aj v rámci súkromného života. Mnohé z týchto prekladov sú neúradné (ako napríklad súkromná korešpondencia, podnikateľské dokumenty, napríklad výsledok hospodárenia, výkaz ziskov a strát, manuály, ale aj technická dokumentácia atď.). Často sa však vyskytujú aj preklady, ktoré je potrebné vyhotoviť s okrúhlou pečiatkou súdneho prekladateľa, sú to tzv.úradné preklady (napr. sobášny list, rodný list, úmrtný list atď.).

Vtedy sa nás naši klienti veľakrát pýtajú na hlavné rozdiely medzi úradnými a neúradnými prekladmi a predovšetkým na dôvod ich cenového rozdielu.

Preto sme sa rozhodli túto problematiku objasniť:

Neúradné preklady sú preklady bežné, ktoré sa odovzdávajú súkromným osobám a spoločnostiam, ktoré teda nie sú vyhotovené na úradné účely. Môžu to byť maďarské preklady webových stránok, preklady obchodných podmienok do maďarčiny a ruštiny, ruský preklad manuálov, ruský preklad zmlúv, maďarský preklad katalógov atď. Ceny neúradných prekladov sa pohybujú rôzne, v prípade maďarčiny a ruštiny sa určujú v závislosti od prekladaného textu a termínu vyhotovenia (od 10-12 eur).

Úradné preklady sú vyhotovené úradnými prekladateľmi, ktorí sú zapísaní v zozname Ministerstva spravodlivosti a majú absolvovanú skúšku úradného prekladateľa. Úradné preklady sa odovzdávajú väčšinou na úradoch, ktoré tento typ prekladov priamo vyžadujú. Ceny úradných prekladov vychádzajú z ministerstvom odporúčanej ceny a začínajú od 19,90 eur. V prípade úradných prekladov do maďarčiny a ruštiny je to 23 eur za normostranu textu.

Naša prekladateľská agentúra vyhotovuje neúradné aj úradné preklady do maďarčiny a ruštiny. Úradné preklady je potrebné spojiť s originálom dokumentu, preto je dôležité priniesť nám originál vyhotovenia buď osobne, alebo nám ho môžete prípadne poslať poštou. V prípade, že budete originál dokumentu ešte potrebovať, môžeme s prekladom spojiť aj úradne overenú kópiu.

V prípade potreby úradných prekladov do maďarčiny alebo ruštiny sa na násneváhajte kedykoľvek obrátiť.